لیست در #C

ساخت وبلاگ
برای دسترسی به خود نیز می‌توانید از حلقه foreach استفاده کنید. کد زیر را اضافه کنید:

(foreach (string child in students

                                             }  

     ;(listBox1.Items.Add(child 

                                             {

بدین ترتیب که ما با استفاده از این حلقه در این لیست در حال گردش هستیم. اگر هم می‌خواهید از لحقه معمولی For استفاده کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده نمایید:

(++for (int = 0; i

                                                   }

 ;([listBox1.Items.Add(students[i

                                                   {

دقت کنید که Count در student.Count تعداد آیتم‌های موجود در لیست را برمی‌گرداند.

اما پیشنهاد می‌شود که در لیست‌ها از حلقه‌های Foreach استفاده کنید.

کدهای خودتان را اجرا کنید؛ نتیجه را خواهید دید!

مرتب‌سازی لیست

یکی از مهمترین کارهایی که می‌توان در List<> انجام داد، مرتب‌سازی آن می‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از متد Sort()، اقدام به مرتب‌سازی مقادیر موجود در داخل لیست اقدام نمایید. به کد زیر دقت کنید:

 ; ()students.Sort

اگر کد زیر را پیش از نمایش آیتم‌ها در Listbox اضافه کنید، خواهید دید که نتیجه‌ی حاصل، یک لیست مرتب‌شده بر اساس حروف الفبا می‌باشد. اگر نوع لیست را از نوع عدد می‌گرفتید، نتیجه‌ی حاصل، بر اساس ترتیب اعداد می‌بود.

برای اینکه لیست خود برعکس کنید، می‌توانید از متد Reverse() استفاده کنید. به کد زیر دقت کنید:

;()stundents.Reverse

حذف مقدار از List<>

شما می‌توانید از دو روش مقادیر موجود در لیست را حذف کنید؛ یا اینکه مقدار مورد نظر را می‌دانید و آن را به تابع می‌گویید تا آن را حذف کند، و یا یک رنجی از می‌خواهید حذف کنید که باید شماره محل قرار گرفتن آن را به متد پاس دهید. این کارها توسط دو متد Remove و RemoveRange انجام می‌شود. به کدهای زیر دقت کنید:

;("student.Remove(“Peter

این کد، آیتم مربوط به Peter را حذف می‌کند.

 

;(student.RemoveRange(0, 2

این کد، اولین مقدار (که در اینجا صفر است) محل شروع حذف کردن را به شما می‌گوید و مقدار دوم (که ۲ می‌باشد) تعداد خانه‌های بعد از اولین مقدار (که اینجا صفر است) را که می‌خواهید حذف کنید را از شما می‌گیرد.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 0:22